Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Sociale ontwikkeling leerlingen


Arcade


Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

 
Kinderen leren en ontwikkelen vaardigheden, die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale vaardigheden dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, een pestvrije leeromgeving, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 
 

Onze school


Op de Parkschool maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem ZIEN. 
Twee keer per schooljaar vullen de leerkrachten van groep 1 t/m 8 voor iedere leerling een vragenlijst in. Tevens vullen ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst in. Deze vragenlijsten worden geanalyseerd door de kwinkcoach en de IB-er. De ontwikkelpunten van Zien worden gekoppeld aan de extra lessen van Kwink, zodat hier aan gewerkt kan worden in de groep.  
 
Zien hanteert zeven onderdelen. Twee hebben een signaalfunctie dit zijn welbevinden (een positief gevoel en positief in het leven staan, geluk, eigenwaarde, voldoening, ontspannen zijn, een gevoel dat je ertoe doet, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en energie, het ervaren van steun uit de omgeving en het goed weten omgaan met je eigen omgeving. Een kind met een hoog welbevinden straalt innerlijke rust uit en kan genieten van dingen.)
en betrokkenheid. Ook zijn er vijf sociale vaardigheidsonderdelen die relevante informatie geven over de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied.

Welbevinden en betrokkenheid
Betrokkenheid en welbevinden zijn twee graadmeters die aangeven of het kind in staat is om te profiteren van het onderwijsaanbod. Betrokkenheid en welbevinden zijn op alle leeftijden te observeren zowel op individueel als groepsniveau. Ze hebben een waardevolle signaalfunctie voor motivatie, zelfvertrouwen, innerlijke gemoedstoestand en cognitief functioneren. (intelligentie)
Lijkt een leerling of een groep minder betrokken of signaleert de leerkracht een lager welbevinden, dan maakt Zien gebruik van doorvragen. Zo helpt Zien de leerkracht om zicht te krijgen op mogelijke oorzaken van deze lagere score.
Door het gedrag van een kind te begrijpen, kun je komen tot de juiste ondersteuning.
 
De sociale vaardigheden
De volgende vaardigheden zijn nodig om op een juiste manier de sociaal-emotionele ontwikkeltaken te volbrengen: De verschillende vaardigheden helpen de leerkracht om inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken van een lagere betrokkenheid en/of welbevinden. Ze geven zicht op de sociaal-emotionele ontwikkelbehoeften van een kind of groep.
De sociale vaardigheden zijn onder te verdelen in ruimte nemende vaardigheden en ruimte gevende vaardigheden. Een leerling moet in sociale situaties zowel ruimte in kunnen nemen voor zichzelf (Sociaal initiatief en Sociale autonomie) als ruimte geven aan de ander (Sociale flexibiliteit, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen).
 

Pestprotocol


Bekijk hier het pestprotocol >>