Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Ontwikkeling personeel


Arcade


Wij vinden het belangrijk dat onze leerkrachten zich continu ontwikkelen en dat doen we door middel van scholing en coaching. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen. 
 

Onze school


Op school is iedere leerkracht lid van een actieteam van een vakgebied. Het actieteam houdt de actualiteiten en vernieuwingen op dat vakgebied in de gaten, borgen de afspraken die gemaakt zijn op school en bereiden samen een onderdeel voor het vakgebied op de vergadering voor.
Ieder jaar wordt een klassenbezoek afgelegd. Dit doet de schoolleiding. Eens per twee jaar wordt de vaardigheidsmeter afgenomen. De vaardigheidsmeter is een instrument waarmee ontwikkelkansen van leerkrachten wordt vergroot.
 
Coaching
Leerkrachten kunnen t.a.v. een bepaald vakonderdeel gedurende korte of langere tijd worden gecoacht door de schoolleiding, de intern begeleider of een collega. Het doel is immer het verhogen / verbeteren van elkanders professionaliteit en / of deskundigheid.
 
Passend onderwijs
De Parkschool participeert in het samenwerkingsverband ‘Veld, Vaart en Vecht’. Doel hiervan is om zoveel mogelijk kinderen met leer- en / of gedragsproblemen binnen het reguliere basisonderwijs te houden. Schoolleiding en intern begeleider hebben regelmatig contact met de consulent van “De Vonder”(speciale school voor basisonderwijs) en met collega-schoolleiders en Ib’ers (zie ook hoofdstuk 6).
 
Overleg met collega-scholen
Er is regelmatig overleg met collega – basisscholen in de gemeente Coevorden en Hardenberg en natuurlijk ook met de scholen voor voortgezet onderwijs.
De IB’ers van Scholengroep Coevorden komen 5 keer per jaar bij elkaar voor overleg en om samen over verschillende onderwerpen te kunnen sparren of voorbereiden.