Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en onderwijsconcept
Lesuren
Onderwijstijd
 

Burgerschap


Arcade


Burgerschapsonderwijs is op alle scholen van Arcade onderdeel van het curriculum. Wij vinden het belangrijk dat we in ons onderwijs aandacht besteden aan de voorbereiding van onze leerlingen op de samenleving. Dit houdt in dat we onze leerlingen sociale vaardigheden en omgangsregels leren, maar ook vaardigheden over de maatschappelijke dimensie, zoals diversiteit en democratie.  
In Nederland leven veel verschillende groepen mensen naast en met elkaar. Er zijn verschillen in levensstijl, religie, afkomst, regio, voetbalclub enzovoort. Actief burgerschap betekent de bereidheid en het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Aspecten van burgerschap kunnen aan bod komen in een vak of leergebied dat inhoudelijk aansluit bij deze thematiek. Ook kunnen schoolbreed onderwerpen worden uitgewerkt, waarbij in alle groepen aandacht voor het thema is.  
 

Onze school


Er gaan 230 kinderen naar deze school. De populatie op deze school is gemêleerd.
De begrippen actief burgerschap en sociale integratie kunnen we als volgt uitleggen:
De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
De visie van onze scholengroep geeft aan dat de scholen actief burgerschapsvorming belangrijk vinden. Kinderen groeien niet alleen in de wereld op, maar zijn in de maatschappij samen met andere kinderen. Op onze scholen vinden we het belangrijk dat de kinderen een positieve bijdrage kunnen leveren in de samenleving.

Wij zien het als een taak van de school om kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende en coöperatieve burgers van de Nederlandse samenleving. Zij moeten goed met anderen om kunnen gaan en deel kunnen nemen aan de samenleving.  Als school willen we kinderen regels, waarden, normen en samenwerking bijbrengen. Als de kinderen van onze scholen doorstromen naar het voortgezet onderwijs, willen we kinderen afleveren die stevig in de wereld staan met een goed gevoel van eigenwaarde, respectvol en eerlijk met elkaar omgaan en op die manier een steentje bij kunnen dragen aan onze maatschappij. We willen dat de kinderen begrijpen hoe de Nederlandse rechtsstaat werkt en wat er van hen verwacht wordt om in zo’n rechtsstaat goed te kunnen functioneren. Onze scholen vinden het belangrijk dat de leerlingen kennis hebben van diverse religies en culturen en vanuit daar naar problemen en oplossingen kunnen kijken vanuit verschillende perspectieven. Op onze scholen leren zij op een verdraagzame manier met elkaar om te gaan. De school functioneert hierbij als een veilige oefenplaats voor kinderen. Burgerschapsvorming is niet een apart vak, maar zit verweven in ons hele onderwijsaanbod.

Parkschool:
- Humanistisch Vormings Onderwijs en Godsdienstig Vormingsonderwijs
- Volgen van leerlingen op sociaal emotioneel gebied
- Samenwerking tijdens creatieve vakken
- Projectweken
- Lessen vanuit Maatschappelijk Welzijn Coevorden.
- Actieve leerlingenraad

Tijdens de lessen van de zaakvakken wordt er aandacht besteed aan verschillende landen en culturen.
In de groepen is er aandacht voor de omgang met elkaar.
In de groepen 7 en 8 wordt de kinderen de mogelijkheid ge
geven om godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs te volgen. Dit onderwijs wordt één maal per week, gedurende een uur gegeven.

Godsdienstonderwijs
In Coevorden wordt al heel lang onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de PKN gebruik gemaakt van de wettelijke regeling tot het geven van godsdienstonderwijs aan openbare scholen. Veel uitdrukkingen uit onze taal zijn ontleend aan de bijbel en ook het verloop van onze eigen geschiedenis begrijp je beter als je iets afweet van het Christendom. Er wordt geen evangelie, pastoraat of geloofsverkondiging bedreven. Het doel is kennisoverdracht. Niet alleen de bijbel geldt als uitgangspunt. Ook andere godsdienstige stromingen komen ter sprake. Godsdienst, c.q. geestelijke stromingen, tracht bij te dragen aan verrijking van de geestelijke bagage van jongeren.

Humanistisch Vormingsonderwijs
Binnen het Humanisme gaat men ervan uit dat de mens zelf vorm, richting en inhoud aan zijn leven kan geven. De mens is in staat keuzes te maken en is daar zelf verantwoordelijk voor. Deze gedachte vind je terug in de doelstelling van het Humanistisch Vormings Onderwijs (HVO), nl: vanuit Humanistische uitgangspunten leerlingen op kritische en creatieve manier leren omgaan met vragen die betrekking hebben op normen en waarden. Ze stimuleren tot zelfstandig oordelen en handelen, waardoor ze in toenemende mate zin en vorm kunnen geven aan hun eigen leven en dat van anderen. Met behulp van verschillende onderwerpen (b.v. vooroordelen, rechten van het kind, vriendschap, bang zijn) en verschillende werkvormen (discussie, toneel, spel, tekenen, enz.) proberen we binnen het HVO een proces op gang te brengen bestaande uit onderzoeken van probleemstellingen, vragen stellen, luisteren, nadenken, twijfelen, wikken en wegen en keuzes maken. We proberen kinderen te leren begrip op te brengen voor elkaars mening en een ander in zijn waarde te laten. Kernbegrippen zijn: