Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Ouderraad


De school heeft een activiteitencommissie waarin ouders/verzorgers van de school zitting hebben. In een huishoudelijk reglement zijn de taken, bevoegdheden en de procedure m.b.t. het rooster van aan en aftreden beschreven. De AC is een groep ouders/verzorgers die actief behulpzaam is bij o.a. vieringen, festiviteiten, klussen, school en veiligheid en het werven van middelen.
Elke ouder of verzorger waarvan een kind op school zit kan zich kandidaat stellen voor de AC.
 
De wet bepaalt, dat het bevoegd gezag ouders in de gelegenheid moet stellen een activiteitencommissie te vormen. Wat doet de AC zoal?
Ø Het voorbereiden en mee-organiseren van feesten.
Ø Het innen van de ouderbijdrage (schoolfonds).
Ø Het samen bespreken op welke manier het schoolfonds wordt besteed.
Wilt u een vergadering bijwonen dan is dit mogelijk. Ouders kunnen dit via het mailadres van de school kenbaar maken: ac@parkschool.nl.
 
Oudercontacten
Gedurende de schoolloopbaan van de kinderen zijn er verschillende oudercontactmomenten.
Ø Bij aanmelding is er een kennismakingsgesprek met de directeur/locatiecoördinator en volgt een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht;
Ø Bij aanvang van het schooljaar is er een informatieavond voor alle groepen;
Ø Kijkavonden voor de groepen 1 t/m 8;
Ø Contactavonden op school voor het Kerst-, Paas- en overgangsrapport (groep 3 t/m 8);
Ø Schoolkeuzegesprekken met de ouders van groep 8;
Ø Afscheidsavond groep 8.